FX Information

スプレッドで比較!!

通貨ペアごとのスプレッドをFX会社ごとに比較してみました!

FX口座
[会社名]


スプレッド 公式サイト


/

|

////

|

/
/


|

/

//
//

DMM FX
[DMM.com証券]

20 0.3 0.6 1.1 0.7 1.8 0.5 1.1 1.4 2.8 - - - 公式サイトへ

外為ジャパン
[DMM.com証券]

15 0.3 0.6 1.1 0.7 1.8 0.5 1.1 1.4 - - - - 公式サイトへ

FXネオ
[GMOクリック証券]

19 0.3 0.6 1.1 0.7 1.8 0.5 1.1 1.4 2.8 - - - 公式サイトへ

LION FX
[ヒロセ通商]

50 0.3 0.5 1.3 0.7 3.0~ 0.4 1.0 1.0 5.0~ 2.9 2.0 - 公式サイトへ

ライブスターFX
[ライブスター証券]

24 0.9 1.9 3.4 3.2 3.2 1.4 2.8 3.2 5.5 - - - 公式サイトへ

SBI FXトレード
[SBI証券]

26 0.27 0.69 1.19 0.77 2.39 0.48 1.49 0.9 2.7 4.5 1.9 2.58 公式サイトへ